HOME
 
   
# Shree Sardar Patel Vidhya Sankul #
Navsari
   
Shree Sardar Patel Prathmik Shala, Jalalpore
( Std. 1 to 7)
Shree Gajera Madhyamik Shala, Jalalpore
(Std. 8 to 10)
Shree Sardar Patel Uchchattar Madhyamik Shala, Jalalpore
(Std. 11-12)
(Common and Science Stream)

Shree Sardar Patel Balbhavan, Jalalpore
(Play Group, Junior K.G & Senior K.G)